Fundacja Rozwoju Przed­się­bior­czo­ści Spo­łecz­nej „Być Razem”

Czyli idea, która zmieniła nasze życia i od której wszystko się zaczęło...

"Jeśli dasz człowiekowi rybę, nakarmisz go na jeden dzień. Jeśli nauczysz go, jak łowić ryby, nakarmisz go na całe życie."

Konfucjusz

Fundacja Rozwoju Przed­się­bior­czo­ści Spo­łecz­nej „Być Razem” powołana została w 2007 roku przez Sto­wa­rzy­sze­nie Pomocy Wza­jem­nej „Być Razem” z Cieszyna. Nasza działalność obejmuje wiele różnych obszarów – od pro­wa­dze­nia przed­się­bior­stwa spo­łecz­ne­go, przez wsparcie spół­dziel­ni so­cjal­nych, przed­się­biorstw spo­łecz­nych, firm na­sta­wio­nych na dzia­łal­ność o cha­rak­te­rze spo­łecz­nym, aż po inne aktywności społeczne, bu­do­wa­ne na so­li­dar­no­ści, wza­jem­no­ści i współ­dzia­ła­niu.

Misją fundacji jest aktywizacja osób bez­ro­bot­nych i za­gro­żo­nych wy­klu­cze­niem spo­łecz­nym poprzez pracę i edukację. Tworząc nowe miejsca pracy w pro­wa­dzo­nym przez nas przed­się­bior­stwie spo­łecz­nym, wspie­ra­my powrót do spo­łe­czeń­stwa osób za­gro­żo­nych mar­gi­na­li­za­cją. Celem naszej działalności jest pomoc w powrocie do funkcjonowania w wielu różnych wymiarach – zarówno społecznym, jak i zawodowym.

Wsparcie

Wspieramy instytucje i organizacje, które działają w oparciu o zasady ekonomii społecznej.

Aktywizacja

Wspieramy osoby zagrożone wykluczeniem w powrocie do aktywności zawodowej poprzez pracę, edukację i wzajemną pomoc.

Integracja

Integrujemy środowiska lokalne w celu skutecznego rozwiązywania problemów społecznych.

Rozwój

Tworzymy warunki do kształtowania i rozwoju człowieka we wszystkich wymiarach - duchowym, psychologicznym i intelektualnym.

Odtwórz wideo

Wesprzyj nas

Przekazując nam wsparcie finansowe, pomagasz w tworzeniu nowych miejsc pracy i tym samym dajesz naszym Podopiecznym szansę na samodzielność.
Aby wesprzeć podopiecznych Fundacji wykonaj przelew na dowolną kwotę. Poniżej znajdziesz dane do przelewu.
 
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Być Razem
ul. Wałowa 4 , 43-400 Cieszyn 
 
38 8113 0007 2001 0029 1831 0001
Proudly powered by nomadu.ee
Add to cart