Odtwórz wideo

Kim jesteśmy?

Fundacja Rozwoju Przed­się­bior­czo­ści Spo­łecz­nej „Być Razem” to or­ga­ni­za­cja po­za­rzą­do­wa zaj­mu­ją­ca się wspie­ra­niem podmio­tów ekonomii spo­łecz­nej, spół­dziel­ni so­cjal­nych, przed­się­biorstw spo­łecz­nych, firm na­sta­wio­nych na dzia­łal­ność o cha­rak­te­rze spo­łecz­nym, or­ga­ni­za­cji po­za­rzą­do­wych. Fundacja w ramach swojej struk­tu­ry prowadzi w Cie­szy­nie przed­się­biorstwo spo­łecz­ne. Re­ali­zu­je­my również projekty wspie­ra­ją­ce osoby po­wra­ca­ją­ce na rynek pracy.

Przed­się­bior­stwo spo­łecz­ne Fundacji dzia­ła­ w kilku różnych branżach: sto­lar­skiej, pralnianej, gastronomicznej. Ponadto Fundacja wspiera po­wsta­wa­nie spół­dziel­ni so­cjal­nych i innych przedsiębiorstw społecznych. Do­tych­czas dzięki takiemu wsparciu uru­cho­mio­nych zostało około 50 takich firm. Poza dzia­łal­no­ścia pro­duk­cyj­ną Fundacja zajmuje się dzia­ła­no­ścią szko­le­nio­wo­-e­du­ka­cyj­ną.

Fundacja powołana została przez Sto­wa­rzy­sze­nie Pomocy Wza­jem­nej „Być Razem”, które prowadzi w Cie­szy­nie kom­plek­so­wy system za­bez­pie­cze­nia spo­łecz­ne­go w 2007 roku. Sto­wa­rzy­sze­nie jest lau­re­atem pre­sti­żo­wej nagrody TOTUS 2009 przy­zna­wa­nej in­sty­tu­cjom oraz osobom, których dzia­łal­ność w sposób wybitny przy­czy­nia się do pod­kre­śle­nia wartości czło­wie­ka. Zarówno Sto­wa­rzy­sze­nie jak i Fundacja zostały uty­tu­ło­wa­ne wieloma różnymi na­gro­da­mi.

Nasza misja

Idee Fundacji wynikają w dużym stopniu z do­świad­czeń Sto­wa­rzy­sze­nia jednak zakres jej dzia­łal­no­ści po­sze­rzo­ny jest o pro­wa­dze­nie przed­się­bior­stwa spo­łecz­ne­go, wspie­ra­nie spół­dziel­ni so­cjal­nych, przed­się­biorstw spo­łecz­nych, firm na­sta­wio­nych również na dzia­łal­ność o cha­rak­te­rze spo­łecz­nym, sto­wa­rzy­szeń oraz innych form ak­tyw­no­ści spo­łecz­nej bu­do­wa­nych na war­to­ściach so­li­dar­no­ści, wza­jem­no­ści i współ­dzia­ła­nia.

Fundacja Rozwoju Przed­się­bior­czo­ści Spo­łecz­nej „Być Razem” z Cieszyna re­ali­zu­je liczne projekty ukie­run­ko­wa­ne na ak­ty­wi­za­cję osób bez­ro­bot­nych i za­gro­żo­nych wy­klu­cze­niem spo­łecz­nym poprzez pracę i edukację. Tworząc nowe miejsca pracy w pro­wa­dzo­nym przez siebie przed­się­bior­stwie spo­łecz­nym wspie­ra­my powrót do spo­łe­czeń­stwa osób za­gro­żo­nych mar­gi­na­li­za­cją.

Pomagamy

instytucjom i organizacjom, które działają w oparciu o idee ekonomii społecznej

Wspieramy

osoby zagrożone wykluczeniem w powrocie do aktywności zawodowej 


Integrujemy

środowiska lokalne w celu skutecznego rozwiązywania problemów społecznych

Chcę pomóc

Numer konta:

38 8113 0007 2001 0029 1831 0001Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Być Razem
ul. Wałowa 4, 43-400 Cieszyn
Proudly powered by Wpopal.com
Add to cart