WWW.WELLDONE.CO

§1 KONTAKT:

 1. Sklep in­ter­ne­to­wy welldone.co prowadzi sprzedaż towarów za po­śred­nic­twem sieci Internet.
 2. Wła­ści­cie­lem sklepu welldone.co jest Fundacja Rozwoju Przed­się­bior­czo­ści Spo­łecz­nej „Być Razem”, ul. Wałowa 4, 43-400 Cieszyn.
 3. Na telefony i maile od­po­wia­da­my od po­nie­dział­ku do piątku od 8.00 do 16.00. Nie od­po­wia­da­my na SMS’y.
 4. Dane kon­tak­to­we – tel.: 600 208 146, e-mail: laura.an­dru­kie­wi­cz@wel­l­do­ne.co

§2 WAŻNE INFORMACJE:

 1. Sklep in­ter­ne­to­wy welldone.co prowadzi sprzedaż towarów za po­śred­nic­twem sieci Internet.
 2. W naszym sklepie kupujesz produkt fa­brycz­nie nowy.
 3. Wszyst­kie zdjęcia wy­ko­rzy­sta­ne do opisu towaru w naszym sklepie są wła­sno­ścią FRPS „Być Razem”. Wszelkie ko­pio­wa­nie i wy­ko­rzy­sty­wa­nie fo­to­gra­fii oraz opisów aukcji do własnego użytku, w tym wy­sta­wia­nia swoich aukcji przy ich użyciu, jest nie­zgod­ne z prawem, bowiem narusza cudzą własność i pry­wat­ność. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, spost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170, ko­pio­wa­nie, prze­twa­rza­nie i roz­po­wszech­nia­nie tych ma­te­ria­łów w całości lub w części bez zgody FRPS „Być Razem” jest za­bro­nio­ne i stanowi na­ru­sze­nie praw au­tor­skich.
 4. Po złożeniu za­mó­wie­nia Klient otrzy­mu­je e-mailem in­for­ma­cję o jego przy­ję­ciu oraz po­zo­sta­łe nie­zbęd­ne in­for­ma­cje.
 5. Aby dokonać zakupów, należy się za­re­je­stro­wać. Re­je­stra­cja jest bez­płat­na i do niczego nie zo­bo­wią­zu­je.
 6. Za­pew­nia­my pełne bez­pie­czeń­stwo danych oso­bo­wych Klientów sklepu in­ter­ne­to­we­go welldone.co. Za­pew­nia­my pełne bez­pie­czeń­stwo płat­no­ści w sklepie in­ter­ne­to­wym welldone.co.
 7. Za­strze­ga­my sobie prawo wy­co­fa­nia pro­duk­tów ze sprze­da­ży w sklepie in­ter­ne­to­wym bez po­da­wa­nia przyczyn.
 8. Za­ku­pio­ny towar może się nie­znacz­nie różnić od przed­sta­wio­ne­go na zdjęciu w sklepie in­ter­ne­to­wym.
 9. Wszelkie dane osobowe, uzyskane w procesie skła­da­nia zamówień, w żadnym wypadku, ani w żadnej formie nie będą ujaw­nia­ne innym osobom ani podmio­tom, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. „O ochronie danych oso­bo­wy­ch”.
 10. Klient do­ko­nu­ją­cy zakupu w sklepie wyraża zgodę na prze­twa­rza­nie swojego adresu e-mail przez FRPS „Być Razem” (zgodnie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi Ustawy „O ochronie danych oso­bo­wy­ch” z dnia 29 sierpnia 1997r.).

§3 FORMA PŁATNOŚCI:

 1. Nie wysyłamy towarów „za po­bra­nie­m”.
 2. Jedyną formą płat­no­ści jest wpłata na konto kwoty, będącej sumą ceny za­ku­pio­nych przedmio­tów oraz kosztów wysyłki.
 3. W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko ku­pu­ją­ce­go oraz numer trans­ak­cji.
 4. Nr konta do wpłaty 11 8113 0007 2001 0029 1831 0002.
 5. Na wpłatę czekamy 7 dni od daty zakupu. Po tym terminie towar wy­sta­wia­my ponownie do sprze­da­ży.

§4 KOSZTY WYSYŁKI:

 1. Koszty wysyłki ponosi Klient.
 2. Koszt prze­sył­ki uza­leż­nio­ny jest od sposobu dostawy wy­bra­ne­go przez Klienta.
 3. Towar wysyłamy za po­śred­nic­twem Firmy Ku­rier­skiej.
 4. Jeżeli wysyłka towaru ma zostać zre­ali­zo­wa­na poza granice Polski, należy uzgodnić koszty prze­sył­ki przed zło­że­niem za­mó­wie­nia.
Proudly powered by nomadu.ee
Add to cart