Ma­te­ria­ły gra­ficz­ne i opra­co­wa­nia treści pre­zen­to­wa­ne w serwisie in­ter­ne­to­wym welldone.co są wła­sno­ścią in­te­lek­tu­al­ną Fundacji Rozwoju Przed­się­bior­czo­ści Spo­łecz­nej „Być Razem” i są objęte ochroną prawną na pod­sta­wie Ustawy o prawie au­tor­skim i prawach po­krew­nych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r.). Ko­pio­wa­nie, po­wie­la­nie i używanie za­war­to­ści witrynyw celach innych, niż in­for­ma­cyj­ne, bez pi­sem­ne­go ze­zwo­le­nia Fundacji Rozwoju Przed­się­bior­czo­ści Spo­łecz­nej „Być Razem” jest za­bro­nio­ne.

Wszyst­kie logotypy i znaki towarowe pre­zen­to­wa­ne na stronie są prawną wła­sno­ścią od­po­wied­nich wła­ści­cie­li i zostały użyte wy­łącz­nie w celach in­for­ma­cyj­nych.

Proudly powered by Wpopal.com
Add to cart