Ab­sol­went­ka Wydziału Wzor­nic­twa Prze­my­sło­we­go ASP w War­sza­wie. Jest również ab­sol­went­ką so­cjo­lo­gii i sty­pen­dyst­ką fundacji He­in­ri­ch-Böl­l-Sti­ftung. W jej pro­jek­tach można odnaleźć odzwier­cie­dle­nie zdol­no­ści do ob­ser­wo­wa­nia i ana­li­zo­wa­nia potrzeb spo­łecz­nych.

Proudly powered by Wpopal.com
Add to cart