Ab­sol­went ka­to­wic­kiej filii ASP w Krakowie, gdzie uzyskał dyplom na kierunku Ksz­tał­to­wa­nie Oto­cze­nia. Obecnie wy­kła­dow­ca ASP w Ka­to­wi­cach. Prowadzi pra­cow­nię Pro­jek­to­wa­nia Wy­po­sa­że­nia Prze­strze­ni Pu­blicz­nej w Katedrze Form Prze­my­sło­wych.

Proudly powered by Wpopal.com
Add to cart