Ab­sol­went­ka kierunku wzor­nic­two prze­my­sło­we na Holon In­sti­tu­te of Tech­no­lo­gy. Sz­cze­gól­nie in­te­re­su­je się pro­jek­to­wa­niem dla ludzi o spe­cjal­nych po­trze­bach. Wierzy, że dobre wzor­nic­two czyni życie ludzi prost­szym i przy­jem­niej­szym.

Proudly powered by Wpopal.com
Add to cart