Ab­sol­went Wydziału Wzor­nic­twa Prze­my­sło­we­go na ASP w War­sza­wie oraz Zuricher Hoch­schu­le der Kunste w Szwaj­ca­rii. Stu­dio­wał także za­rzą­dza­nie designem w Szkole Głównej Han­dlo­wej w War­sza­wie.

Proudly powered by Wpopal.com
Add to cart