Absolwentka Wydziału Form Prze­my­sło­wych kra­kow­skiej Akademii Sztuk Pięknych. In­te­re­su­je się wieloma aspek­ta­mi pro­jek­to­wa­nia, szcze­gól­nie w kon­tek­ście spo­łecz­nym. Two­rze­nie prostych, po­ży­tecz­nych, a zarazem ory­gi­nal­nych przedmio­tów sprawia jej wiele radości.

Proudly powered by Wpopal.com
Add to cart