Ab­sol­went­ka Wydziału Wzor­nic­twa na ASP w War­sza­wie. Ceni design mi­ni­ma­li­stycz­ny i funk­cjo­nal­ny. Oprócz pro­jek­to­wa­nia próbuje swoich sił w fo­to­gra­fii i two­rze­niu mody.

Proudly powered by Wpopal.com
Add to cart