Stu­dio­wał na Wydziale Wzor­nic­twa ASP w War­sza­wie, w 2010 obronił dyplom ma­gi­ster­ski z wy­róż­nie­niem rek­tor­skim. Swoje za­in­te­re­so­wa­nia pro­jek­to­we kieruje w stronę mebla. Lubi proste formy, na­tu­ral­ne ma­te­ria­ły, funk­cjo­nal­ność.

Proudly powered by Wpopal.com
Add to cart