Absolwentka Wydziału Wzor­nic­twa Akademii Sztuk Pięknych oraz ab­sol­went­ka In­sty­tu­tu Kultury Polskiej na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim. Pro­jek­to­wa­nie stara się łączyć ze staranną ob­ser­wa­cją i analizą tego, co ją otacza.

Proudly powered by Wpopal.com
Add to cart