Absolwent Wydziału Wzor­nic­twa na ASP w War­sza­wie. Ek­spe­ry­men­to­wa­nie, praca z ma­te­ria­łem i ciągła kon­fron­ta­cja z rze­czy­wi­sto­ścią in­spi­ru­ją go do stałego rozwoju oraz nie po­zwa­la­ją za­po­mnieć o aspek­tach tech­no­lo­gicz­nych, spo­łecz­nych i użyt­ko­wych kre­owa­nych prac.

Proudly powered by Wpopal.com
Add to cart