Ab­sol­went­ka Wydziału Wzor­nic­twa na ASP w War­sza­wie. Oprócz two­rze­nia pro­jek­tów wzor­ni­czych, in­te­re­su­je się grafiką użytkową i ma­lar­stwem.

Proudly powered by Wpopal.com
Add to cart